Rekisterinpitäjän nimi
Sea Adventures Finland Oy (Y-tunnus 2984721-3)

Osoite
PL 27, 00211 HELSINKI

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
+358 45 7876 0511 | myynti(at)seaadventures.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jukka Palkonen
+358 45 7876 0511
myynti(at)seaadventures.fi

Rekisterin nimi
Sea Adventures Finland Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Sea Adventures Finland Oy:n asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Henkilötietojen käsittely tapahtuu rekisterinpitäjän oman henkilöstön toimesta. Henkilötietojen käsittelyn edellytykset muodostuvat Henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 2, 4, 5, 6 ja 7 alakohtien perusteella.

Rekisterin tietosisältö
Yksityisasiakkaiden tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Yritysasiakkaiden tiedot: yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutustieto, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti.

Muu asiakastieto: tarjoukset, vuokrasopimukset, tilaukset, alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Sea Adventures Finland Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassapidosta sekä niillä tapahtuneesta palvelun käytöstä. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Tarkastusoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja oikeus saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa selosteessa mainitulle yhdyshenkilölle.

Oikeus vaatia rekisterinpitäjältä tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Korjauspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.